Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
(Potentiële) opdrachtgevers en leveranciers
Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat B.V. (verder te noemen Meeuwenplaat)

Meeuwenplaat verwerkt persoonsgegevens. Dit betreft gegevens van onze werknemers, ingeleende
medewerkers, leveranciers en klanten of potentiële klanten.
Om u als (potentiële) klant of leverancier te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan, hebben
wij deze privacyverklaring opgesteld.

Persoonsgegevens
Meeuwenplaat verkrijgt de volgende persoonsgegevens van u:
- Contactgegevens van uw organisatie
- Uw naam en functie
- Uw emailadres en telefoonnummer
- Gegevens over onze samenwerking en het verloop daarvan

Doeleinden
Meeuwenplaat verwerkt deze gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
- Het onderhouden van contact
- Commerciële activiteiten
- Administratie en facturatie
- Rapporteren en analyseren van onze bedrijfsprocessen
- Nakomen van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en onze organisatie en haar
processen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Soms is de verwerking noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten of om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Wij verwerken tevens gegevens welke wij noodzakelijk achten voor de
behartiging van een noodzakelijk belang.

Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Meeuwenplaat bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of zolang dit wettelijk is vereist.
Wij bewaren de gegevens gedurende een kennismakings- of verkoopproces, gedurende onze
samenwerking en in de periode van 7 jaar daarna.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Door systemen te beveiligen en te werken met verschillende autorisatieniveaus hebben slechts die
functionarissen toegang tot de persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
dienstverlening van Meeuwenplaat.
Indien een beveiligingsincident aangemerkt dient te worden als datalek als bedoeld in artikel 33 van
de AVG heeft Meeuwenplaat heeft een meldplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en
indien noodzakelijk tevens aan de betrokkene(n).

Uw rechten
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de medewerker
P&O en administratie. Zij zal u binnen 1 maand een overzicht sturen van de persoonsgegevens die
van u zijn opgenomen.
Indien blijkt dat er sprake is van onjuistheden of gegevens waarvan het niet noodzakelijk is dat zij zijn
opgenomen in uw dossier, kunt u ons verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Vragen of klachten?
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:
Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat
t.a.v. Robert Plouvier, directeur.
Seggelant Noord 5h, 3237 MG te Brielle
Email: robert@meeuwenplaat.nl

Versie
Versiedatum 13-09-2018
Meeuwenplaat kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. De steeds actuele versie wordt
gepubliceerd op de website van Meeuwenplaat.

 

Download hier onze Privacyverklaring

Privacyverklaring

Maak een afspraak Met een van onze adviseurs

Vraag meer info aan Over onze diensten en tarieven