Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schoonmaakwerkzaamheden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24480859


1. Definities
a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever
in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere
bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en
frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

2. Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3. Opdrachtbevestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, mag de aannemer er van
uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en het daarin vermelde volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst
van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en gerelateerde stukken waar in de opdrachtbevestiging naar wordt verwezen, zijn bepalend voor de
inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft
ondertekend, doordat hij een schriftelijke opdracht heeft verstrekt of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

4. Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze Algemene
Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de
oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

5. Onderaanneming
Tenzij schriftelijk anders vastgelegd, staat het de aannemer vrij de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever te laten uitvoeren door derden. Hierbij zullen de
onderaannemers zorgvuldig worden geselecteerd, teneinde te komen tot een optimale opdrachtvervulling.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing
plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit
garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van hetgeen overeengekomen is noodzakelijk zijn, en indien die
afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het
bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -niet zijnde christelijke of nationale feestdagen -van maandag tot
en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in
overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van
het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -
controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer
onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke kennisgeving bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten
overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis
stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan de aannemer gemelde afwijking
is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de
aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.
Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp-en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kostenloos ter beschikking stellen. Bij
glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kostenloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten
behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik
door de aannemer, kostenloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is overigens ook gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen,
middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle
maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen,
bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer zijn medewerking te verlenen aan
het terugnemen door de aannemer van diens goederen.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kostenloos ter beschikking stellen, zoals
garderobe, berging en dergelijke.
Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat BV Algemene Voorwaarden
pagina 2 van 3

Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris,
gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal
prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de
betrokken CAO, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van
de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het
Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, kan
de aannemer overgaan tot het doorvoeren van een wijziging van de contractsprijs, indien de ontwikkeling van de kosten daartoe aanleiding geeft. Daarbij zal de aannemer
acht kunnen slaan op de door de Ondernemersorganisatie Schoonmaak-& Bedrijfsdiensten (OSB) opgestelde informatie over de kostenontwikkeling in het schoonmaak- en
glazenwassersbedrijf.

Artikel 10 Betaling
a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt facturering plaats uiterlijk in de derde week
van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen die hij eventueel op de aannemer heeft of meent te hebben, te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Wanneer de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de
goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de
goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn
verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer niet
aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten
aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de
opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer
heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële
schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het
vervangen van sleutels vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken
onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum
verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Schadeloosstelling
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende
de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst
te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers,
verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding
heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden en vangt aan:
-bij opzegging door aannemer:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
-bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien
verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan
aannemer bekend is gemaakt.
Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale
Verzekeringswetten, AOW. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij
beëindiging ervan -voorzover hierbij sprake is van contractswisseling - in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk
Schoonmaakbedrijf De Meeuwenplaat BV Algemene Voorwaarden
pagina 3 van 3
werkgelegenheid te behouden en om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een
arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
c. Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander
doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 Overmacht
a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk -ten hoogste 3 maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd,
geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal
gelden voor de resterende overmachtsperiode.
c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet
zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Geschillen
a. Behoudens die gevallen waarin de kantonrechter de bevoegde rechter is, zullen geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de naar de normale regelen van
competentie bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing.
b. Voor de duur van het bestaan van het geschil, bestaat geen mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot
het gerezen geschil.

Algemene Voorwaarden

Maak een afspraak Met een van onze adviseurs

Vraag meer info aan Over onze diensten en tarieven